Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 – Levende have
Artikel 5 - Het aanbod
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 – Zorgplicht van de consument
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met het bedrijf;
 • Dag: kalenderdag;
 • Aanbod: het voorstel van het bedrijf om te komen tot een overeenkomst
 • Overeenkomst: het totaal van de contractuele afspraken tussen bedrijf en consument
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 • Nestperiode: de periode tussen de geboorte van de gewenste hond en levering hiervan door het bedrijf aan de consument
 • Gewenste hond: een hond uit een in het aanbod en/ of de overeenkomst gespecificeerd nestje
 • Geleverde hond: de door het bedrijf toegewezen hond, die op basis van de overeenkomst is geleverd aan de consument
 • Koopsom: de prijs voor geleverde producten en/of diensten zoals vermeld in de overeenkomst

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf

Het bedrijf Citydoodles gevestigd te Kralingseweg 406, 3066 RC Rotterdam en bereikbaar via het mailadres: citydoodles@gmail.com is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61314285 en heeft als Btw-identificatienummer: NL136226826B01.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke overeenkomst tussen het bedrijf en consument en komen in de plaats van eventuele eerder geldende algemene voorwaarden. Afspraken waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door het bedrijf schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.

Voordat een aanbod wordt gedaan of een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden per e-mail aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in Artikel 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in Artikel 4.

Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door de consument gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Levende have

Het onderwerp waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn zal veelal de koop en verkoop van levende have (honden), inhouden. In het vervolg van deze algemene voorwaarden zal worden gesproken over honden, maar dat sluit niet uit dat ook andere dieren worden bedoeld.

Ondanks de gelijkstelling van de wettelijke regels van zaken aan dieren, dient de consument zich bewust te zijn van het feit dat een hond kwetsbaar is en dat dingen als erfelijkheid, karakter, de wijze van omgang met een hond en toeval van zeer grote en bepalende invloed kunnen zijn op de identiteit en het welzijn van een hond. Het is zeer lastig te voorspellen of de hond voldoet aan hetgeen de consument ervan verwacht en dat heeft uiteraard niet enkel met de kenmerken van een hond te maken, maar ook met die van de consument als zijn/ haar toekomstige eigenaar. Voorts is het per definitie bijna onmogelijk om een pakket aan objectieve verwachtingen te koesteren ten aanzien van de hond. De consument accepteert bij het aangaan van de overeenkomst derhalve dat de regels van conformiteit (zie Artikel 10) een andere uitleg en benadering eisen in het kader van de koop van een hond, dan bij de koop van een zaak (niet levende have). Voorts accepteert de consument dat het bedrijf – op grond van bovengenoemde feiten en op grond van het feit dat het bedrijf zeer intens betrokken is bij het fokken van de honden – op soms (ogenschijnlijk) subjectieve wijze besluiten kan en mag nemen die strijdig kunnen zijn met hetgeen te doen gebruikelijk is, bij de afwikkeling van overeenkomsten. Het bedrijf bedingt hierbij een grote mate vrijheid.

Artikel 5 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend, d.w.z. dat het bedrijf gerechtigd is het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod tot het kopen van een hond bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van voor het aanbod. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het aanbod.

Het aanbod tot het kopen van een hond wordt slechts gevormd door het feit dat een hond wordt geleverd, indien de consument bereid is zich te conformeren aan alle afspraken in overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Met nadruk wijst het bedrijf op het feit, dat de aanvaarding van het aanbod slechts de acceptatie van de mogelijkheid tot het kopen van een hond kan inhouden. De consument kan geen aanspraak maken op een bepaalde hond, een bepaalde kleur, het geslacht, of andere kenmerken van de gewenste hond. Het bedrijf kiest een hond voor de consument en doet dat op grond van een gedragstest van de hond, ervaring en gevoel. Over de uitkomst van die keuze is geen onderhandeling mogelijk.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;

Artikel 6 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De overeenkomst kan op elk moment tot aan de levering van de gewenste hond, op grond van het bedrijf moverende redenen, door het bedrijf worden ontbonden, zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de consument. Ligt de reden van de ontbinding onmiskenbaar bij de consument door doen of nalaten van de consument, dan is het bedrijf niet verplicht om de op dat moment gedane betalingen aan de consument te retourneren. Is de reden van ontbinding niet objectief aan de consument gelieerd, dan heeft de consument bij ontbinding recht op retournering van de op dat moment gedane betalingen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor het verstrijken van de bedenktermijn. Deze bedenktermijn verstrijkt op de latere dag van (i) 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst; of (ii) 7 dagen na de geboortedag van de gewenste hond.

Ontbinding van de overeenkomst door de consument na deze datum, maar voor de levering, kan zonder opgave van redenen, maar in dat geval heeft de consument geen recht op de retournering van de op dat moment gedane betalingen.

Artikel 8 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden levende have niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijswijzigingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/ of bepalingen of nader door partijen overeengekomen wijzigingen.

Artikel 9 – Zorgplicht van de consument

De consument verklaart de geleverde hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van het bedrijf te zullen volgen. Een goede verzorging/opvoeding van De Hond houdt onder andere (niet uitputtend) in:

 • een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat een opgroeiende hond niet bovenmatig mag en kan springen en wenden
 • een juiste hoeveelheid van beweging: dat wil zeggen dat een opgroeiende hond niet wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust krijgt.
 • dat voorkomen moet worden dat een opgroeiende hond zich moet bewegen op gladde vloeren, alsmede het voorkomen van veelvuldig trappenlopen
 • het geven van een juiste kwaliteitsvoeding. Tevens moet overgewicht voorkomen worden daar dit kan leiden tot gewrichtsproblemen.
 • een juiste vorm van vachtverzorging ter voorkoming van klitten, teken en vlooien
 • voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen(of titers) volgens een door de dierenarts opgesteld entschema

Wanneer de consument te kort schiet in bovengenoemde verplichtingen kan er geen aansprake gemaakt worden op de in Artikel 10 genoemde garantiebepalingen.

In het geval de geleverde hond een pup is, dan verplicht de consument zich deze hond voor de leeftijd van 18 maanden op eigen kosten te laten steriliseren/castreren. Nadat het bewijs van sterilisatie/ castratie is overlegd aan het bedrijf, zal het bedrijf het bedrag dat vermeld staat in de overeenkomst retourneren.

In het geval dat de consument besluit de geleverde hond niet langer in bezit te willen houden, is de consument verplicht de geleverde hond aan het bedrijf te retourneren, of de geleverde hond in ieder geval eerst aan het bedrijf aan te bieden.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Tijdens de nestperiode wordt de hond medisch onderzocht door een erkend dierenarts en krijgt de hond een gezondheidsverklaring, welke verklaring ook wordt vermeld in het Europees paspoort van de hond. De hond wordt volgens wettelijke regelgeving gechipt en gevaccineerd en wordt voorts driemaal ontwormd. De hond ontvangt in de nestperiode een professionele verzorging en krijgt hoogwaardige voeding. Het bedrijf waarborgt naar beste vermogen de geestelijke en fysieke gesteldheid van de hond. De consument dient zich te realiseren dat het onderwerp van de overeenkomst levende have betreft. Dit brengt met zich mee, dat ondanks de hoge kwaliteit van verzorging en het integer fokken door het bedrijf, er altijd risico is op de noodzaak tot het maken van medische kosten. Het bedrijf raadt de consument derhalve aan om een ziektekostenverzekering met betrekking tot de hond af te sluiten.

Een beroep op non-conformiteit kan slechts slagen op objectief door een erkend dierenarts vast te stellen medische grond, als opgenomen of omschreven in dit artikel. Het bedrijf is gerechtigd het oordeel van de arts te onderwerpen aan een second opinion van een erkend dierenarts, gekozen door het bedrijf. Het oordeel van laatstgenoemde arts is daarbij leidend. Een beroep op non-conformiteit op grond van een esthetisch kenmerk kan slechts slagen, indien dat kenmerk specifiek bij de levering van de gewenste hond tussen partijen is overeengekomen, tenzij het bedrijf ter zake de aan(af)wezigheid van dat kenmerk niets te verwijten valt.

Indien op grond van een binnen 7 dagen na levering van de hond uitgevoerd veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de geleverde hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking die reeds aanwezig was bij het aangaan van de levering van de hond, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor een normaal gebruik als huisdier, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen 7 dagen na ontdekking, de wens daartoe schriftelijk aan het bedrijf te kennen geeft, bij gebreke waarvan de rechten van de consument ter zake komen te vervallen.

Indien zich bij de geleverde hond een (erfelijk) gebrek openbaart of een (erfelijk) gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond vóórdat de hond de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, welk gebrek niet is veroorzaakt door (i) handelen in strijd met het bepaalde in Artikel 9 van deze algemene voorwaarden; of (ii) opzettelijk handelen of handelen dat als roekeloos of zeer nalatig dient te worden bestempeld; of (iii) verkeerde voeding; of (iv) verkeerde lichamelijke en/of geestelijke opvoeding of een ongeval; en (a) het gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de levering (zoals hiervoor bedoeld in Artikel 10); en (b) het gebrek de hond voor een normaal gebruik als huisdier blijvend ongeschikt maakt; heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Melding van het gebrek en de wens om tot ontbinding over te gaan dient binnen 4 weken na vaststelling daarvan schriftelijke aan het bedrijf kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de rechten van de consument ter zake vervallen.

Indien de consument aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, is het bedrijf verplicht de geleverde hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van door het bedrijf betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/ behandeling.

De garantiebepalingen van dit artikel gelden niet in geval er sprake is van handelen in strijd met het bepaalde in Artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de koopsom onder eventuele aftrek van door het bedrijf betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/ behandeling en indien van toepassing, de door het bedrijf betaalde vergoeding voor castratie/ sterilisatie overstijgen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Indien levering van de gewenste hond niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt de overeenkomst nietig verklaard en zullen de door de consument betaalde bedragen worden geretourneerd. Leveringstermijnen die door het bedrijf worden gecommuniceerd gelden slechts bij benadering en zijn nooit fatale termijnen.

De consument dient de toegewezen hond op de dag van levering te registeren bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). De NDG heeft als doel: het opsporen en herenigen van een dier met zijn eigenaar. Daartoe registreert de NDG chipnummers van huisdieren. Na registratie van het chipnummer is de eigenaar van een gevonden huisdier snel terug te vinden. Dierenartsen en personeel van de dierenambulances en asielen kunnen de databank 24 uur per dag raadplegen. Op deze manier kunnen zij bij een (gevonden) dier eenvoudig achterhalen wie de eigenaar is.

Het niet voldoen door de consument aan de voorwaarden gesteld in dit artikel, geven het bedrijf het recht op ontbinding zonder schadeplichtig te zijn en zonder plicht tot retournering van de gedane betalingen.

Artikel 12 - Betaling

Betaling van het overeengekomen bedrag dient één werkdag voor de overeengekomen dag van levering op de rekening van het bedrijf te zijn ontvangen, dan wel dient contant bij de levering te worden overhandigd, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.

Het niet voldoen aan de hierboven gestelde eisen geeft het bedrijf het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, zonder gehoudenheid tot terugbetaling van de op dat moment gedane betalingen.

In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door het bedrijf worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de consument te bewerkstelligen, zijn ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten belopen 10% van de vordering, met een minimum van € 100, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van het bedrijf op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of de consument daarvan op de hoogte is.

Artikel 13 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onlinegeschillenbeslechting Geschillen tussen het bedrijf en de consument zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van het bedrijf, onverminderd het recht van het bedrijf om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.